ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 63 293 356 86 380 466 45 205 250 29 168 197 8 25 33 231 1,071 1,302
บริหารธุรกิจ 63 115 178 86 183 269 45 65 110 29 54 83 8 19 27 231 436 667
ปวส.การจัดการ 30 30 5 5 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 45 12 12 57 57
บธ.บ.การจัดการ 74 74 80 80 32 32 29 29 1 1 216 216
บธ.บ.การตลาด 41 41 28 28 33 33 25 25 1 1 128 128
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 63 86 86 45 45 29 29 8 8 231 231
บัญชี 116 116 142 142 83 83 67 67 5 5 413 413
ปวส.การบัญชี 32 32 2 2 34 34
บช.บ.การบัญชี 116 116 110 110 83 83 67 67 3 3 379 379
ศิลปศาสตร์ 62 62 55 55 57 57 47 47 1 1 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 23 23 23 23 26 26 15 15 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 39 39 32 32 31 31 32 32 1 1 135 135
รวมทั้งหมด 63 293 356 86 380 466 45 205 250 29 168 197 8 25 33 231 1,071 1,302