ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 733 733 675 675 398 398 252 252 1 1 197 197 2,256 2,256
วิศวกรรมเครื่องกล 180 180 182 182 82 82 28 28 1 1 28 28 501 501
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 39 39 6 6 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 35 35 10 10 85 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 36 36 29 29 8 8 1 1 107 107
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 66 66 72 72 53 53 20 20 12 12 223 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 273 273 261 261 180 180 100 100 36 36 850 850
ปวส.ไฟฟ้า 37 37 38 38 1 1 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 34 19 19 7 7 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 27 23 23 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 27 27 36 36 19 19 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 60 34 34 45 45 19 19 11 11 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 69 74 74 57 57 45 45 16 16 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 46 42 42 17 17 1 1 106 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 118 118 97 97 61 61 57 57 82 82 415 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 46 46 34 34 25 25 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 72 63 63 61 61 57 57 57 57 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 162 162 135 135 75 75 67 67 51 51 490 490
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 40 38 38 7 7 85 85
ปวส.ช่างโลหะ 33 33 20 20 16 16 69 69
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 23 13 13 6 6 9 9 51 51
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 66 64 64 69 69 58 58 28 28 285 285
รวมทั้งหมด 733 733 675 675 398 398 252 252 1 1 197 197 2,256 2,256