ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 954 954 990 990 780 780 650 650 62 62 804 804 4,240 4,240
วิศวกรรมเครื่องกล 190 190 214 214 153 153 143 143 258 258 958 958
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 31 31 12 12 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 24 24 19 19 29 29 30 30 19 19 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 26 26 19 19 14 14 18 18 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 62 62 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 102 102 72 72 105 105 99 99 127 127 505 505
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 6 6 9 9 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 385 385 372 372 310 310 265 265 34 34 277 277 1,643 1,643
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 34 34 2 2 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 98 98 61 61 20 20 179 179
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 45 45 17 17 38 38 38 38 34 34 44 44 216 216
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 20 37 37 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 95 80 80 87 87 70 70 87 87 419 419
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 108 108 90 90 113 113 82 82 40 40 433 433
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 68 72 72 75 75 16 16 231 231
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 2 2 10 10 18 18
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 125 125 139 139 164 164 135 135 28 28 51 51 642 642
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 27 24 24 33 33 29 29 28 28 11 11 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 31 31 29 29 24 24 5 5 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 84 84 102 102 82 82 35 35 370 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 254 254 265 265 153 153 107 107 218 218 997 997
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 18 18 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 39 39 3 3 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 27 27 29 29 29 29 6 6 1 1 92 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 32 44 44 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 72 72 55 55 46 46 46 46 72 72 291 291
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 100 100 62 62 78 78 55 55 79 79 374 374
รวมทั้งหมด 954 954 990 990 780 780 650 650 62 62 804 804 4,240 4,240