ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 135 135 179 179 111 111 132 132 15 15 572 572
พืชศาสตร์ 43 43 74 74 28 28 55 55 6 6 206 206
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 7 7 13 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 21 21 61 61 14 14 38 38 2 2 136 136
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12 12 5 5 14 14 17 17 4 4 52 52
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 48 48 85 85 73 73 49 49 5 5 260 260
ปวส.ประมง 7 7 4 4 2 2 13 13
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 10 10 10 2 2 22 22
วท.บ.ประมง 14 14 13 13 16 16 16 16 1 1 60 60
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 17 58 58 57 57 33 33 165 165
อุตสาหกรรมเกษตร 44 44 20 20 10 10 28 28 4 4 106 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3 6 6
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 4 4 23 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 20 17 17 10 10 24 24 71 71
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 4 4 6 6
รวมทั้งหมด 135 135 179 179 111 111 132 132 15 15 572 572