ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 135 135 179 179 111 111 132 132 15 15 572 572
พืชศาสตร์ 43 43 74 74 28 28 55 55 6 6 206 206
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 7 7 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12 12 5 5 14 14 17 17 4 4 52 52
วท.บ.พืชศาสตร์ 21 21 61 61 14 14 38 38 2 2 136 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 48 48 85 85 73 73 49 49 5 5 260 260
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 10 10 10 2 2 22 22
ปวส.ประมง 7 7 4 4 2 2 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 17 58 58 57 57 33 33 165 165
วท.บ.ประมง 14 14 13 13 16 16 16 16 1 1 60 60
อุตสาหกรรมเกษตร 44 44 20 20 10 10 28 28 4 4 106 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 20 17 17 10 10 24 24 71 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 4 4 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 4 4 6 6
รวมทั้งหมด 135 135 179 179 111 111 132 132 15 15 572 572