ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 22 194 216 36 209 245 17 136 153 33 120 153 1 1 108 660 768
บริหารธุรกิจ 22 47 69 36 100 136 17 75 92 33 77 110 1 1 108 300 408
บธ.บ.การจัดการ 27 27 43 43 41 41 50 50 1 1 162 162
บธ.บ.การตลาด 20 20 57 57 34 34 27 27 138 138
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 22 36 36 17 17 33 33 108 108
บัญชี 75 75 109 109 48 48 31 31 263 263
บช.บ.การบัญชี 75 75 109 109 48 48 31 31 263 263
เรียนรวม 72 72 72 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 72 72 72 72
ศิลปศาสตร์ 13 13 12 12 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 12 12 25 25
รวมทั้งหมด 22 194 216 36 209 245 17 136 153 33 120 153 1 1 108 660 768