ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 49 49 39 39 40 40 26 26 5 5 159 159
วิทยาศาสตร์ 20 20 16 16 26 26 16 16 5 5 83 83
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20 16 16 26 26 16 16 2 2 80 80
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
อุตสาหกรรมเกษตร 29 29 23 23 14 14 10 10 76 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 29 29 23 23 14 14 10 10 76 76
รวมทั้งหมด 49 49 39 39 40 40 26 26 5 5 159 159