ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 733 733 675 675 397 397 206 206 1 1 146 146 2,158 2,158
วิศวกรรมเครื่องกล 180 180 182 182 82 82 22 22 1 1 25 25 492 492
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 39 39 6 6 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 35 35 9 9 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 36 36 29 29 6 6 1 1 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 66 66 72 72 53 53 16 16 10 10 217 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 273 273 261 261 180 180 85 85 27 27 826 826
ปวส.ไฟฟ้า 37 37 38 38 1 1 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 34 19 19 7 7 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 27 23 23 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 27 27 36 36 18 18 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 60 34 34 45 45 19 19 11 11 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 69 74 74 57 57 37 37 7 7 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 46 42 42 11 11 1 1 100 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 118 118 97 97 60 60 57 57 69 69 401 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 46 46 34 34 16 16 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 72 63 63 60 60 57 57 53 53 305 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 162 162 135 135 75 75 42 42 25 25 439 439
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 40 38 38 1 1 79 79
ปวส.ช่างโลหะ 33 33 20 20 10 10 63 63
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 23 13 13 6 6 9 9 51 51
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 66 64 64 69 69 33 33 14 14 246 246
รวมทั้งหมด 733 733 675 675 397 397 206 206 1 1 146 146 2,158 2,158