ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 26 26 32 32 19 19 13 13 6 6 96 96
การออกแบบ 26 26 32 32 19 19 13 13 6 6 96 96
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 26 26 32 32 19 19 13 13 6 6 96 96
รวมทั้งหมด 26 26 32 32 19 19 13 13 6 6 96 96