ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 149 174 27 179 206 29 136 165 37 90 127 8 2 10 126 556 682
บริหารธุรกิจ 25 60 85 27 76 103 29 56 85 37 67 104 8 1 9 126 260 386
บธ.บ.การจัดการ 44 44 58 58 51 51 49 49 202 202
บธ.บ.การตลาด 16 16 18 18 5 5 18 18 1 1 58 58
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 25 27 27 29 29 37 37 8 8 126 126
บัญชี 76 76 86 86 60 60 4 4 226 226
บช.บ.การบัญชี 76 76 86 86 60 60 4 4 226 226
ศิลปศาสตร์ 13 13 17 17 20 20 19 19 1 1 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 17 17 20 20 19 19 1 1 70 70
รวมทั้งหมด 25 149 174 27 179 206 29 136 165 37 90 127 8 2 10 126 556 682