ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 100 100 123 123 98 98 80 80 16 16 417 417
พืชศาสตร์ 71 71 45 45 21 21 2 2 139 139
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 1 1 9 9
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 61 61 45 45 21 21 1 1 128 128
เรียนรวม 83 83 83 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 17 17 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 66 66
วิทยาศาสตร์ 7 7 14 14 24 24 18 18 4 4 67 67
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7 7 14 14 13 13 12 12 4 4 50 50
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 3 3 14 14
สัตวศาสตร์และประมง 28 28 22 22 33 33 3 3 86 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 5 5
วท.บ.ประมง 1 1 4 4 12 12 17 17
วท.บ.สัตวศาสตร์ 22 22 18 18 21 21 2 2 63 63
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 10 10 10 10 7 7 8 8 7 7 42 42
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 9 9 7 7 8 8 4 4 37 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 3 3 5 5
รวมทั้งหมด 100 100 123 123 98 98 80 80 16 16 417 417