ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 144 963 1,107 167 1,043 1,210 108 974 1,082 131 867 998 61 211 272 611 4,058 4,669
บริหารธุรกิจ 144 619 763 167 593 760 108 591 699 131 508 639 61 97 158 611 2,408 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 29 29 13 13 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 67 67 43 43 68 68 45 45 14 14 237 237
บธ.บ.การจัดการ 195 195 180 180 214 214 200 200 21 21 810 810
บธ.บ.การตลาด 243 243 247 247 183 183 146 146 27 27 846 846
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 91 91 94 94 126 126 117 117 20 20 448 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 144 144 167 167 108 108 131 131 61 61 611 611
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 207 207 287 287 216 216 202 202 110 110 1,022 1,022
ปวส.การบัญชี 34 34 17 17 51 51
บช.บ.การบัญชี 207 207 253 253 216 216 202 202 93 93 971 971
เรียนรวม 15 15 15 15
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 122 122 163 163 167 167 157 157 4 4 613 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 63 63 111 111 109 109 116 116 4 4 403 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 59 59 52 52 58 58 41 41 210 210
รวมทั้งหมด 144 963 1,107 167 1,043 1,210 108 974 1,082 131 867 998 61 211 272 611 4,058 4,669