ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 953 953 990 990 780 780 625 625 62 62 684 684 4,094 4,094
วิศวกรรมเครื่องกล 190 190 214 214 153 153 136 136 213 213 906 906
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 31 31 12 12 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 24 24 19 19 29 29 30 30 16 16 118 118
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 26 26 19 19 14 14 16 16 104 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 102 102 72 72 105 105 92 92 109 109 480 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 45 45 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 6 6 9 9 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 384 384 372 372 310 310 252 252 34 34 264 264 1,616 1,616
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 34 34 2 2 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 97 97 61 61 20 20 178 178
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 20 36 36 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 95 80 80 87 87 66 66 84 84 412 412
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 108 108 90 90 113 113 76 76 36 36 423 423
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 68 72 72 72 72 13 13 225 225
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 45 45 17 17 38 38 38 38 34 34 34 34 206 206
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 2 2 16 16 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 125 125 139 139 164 164 130 130 28 28 40 40 626 626
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 31 31 29 29 24 24 5 5 120 120
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 27 24 24 33 33 29 29 28 28 11 11 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 84 84 102 102 77 77 24 24 354 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 254 254 265 265 153 153 107 107 167 167 946 946
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 14 14 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 39 39 3 3 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 72 72 55 55 46 46 46 46 40 40 259 259
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 100 100 62 62 78 78 55 55 64 64 359 359
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 27 27 29 29 29 29 6 6 1 1 92 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 32 44 44 76 76
รวมทั้งหมด 953 953 990 990 780 780 625 625 62 62 684 684 4,094 4,094