ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 953 953 990 990 780 780 625 625 62 62 684 684 4,094 4,094
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 99 99 70 70 100 100 73 73 62 62 48 48 452 452
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 27 24 24 33 33 29 29 28 28 11 11 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 45 45 17 17 38 38 38 38 34 34 34 34 206 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 27 27 29 29 29 29 6 6 1 1 92 92
วิศวกรรมเครื่องกล 190 190 214 214 153 153 136 136 213 213 906 906
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 31 31 12 12 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 24 24 19 19 29 29 30 30 16 16 118 118
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 102 102 72 72 105 105 92 92 109 109 480 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 45 45 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 26 26 19 19 14 14 16 16 104 104
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 6 6 9 9 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 339 339 355 355 272 272 214 214 228 228 1,408 1,408
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 34 34 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 97 97 61 61 20 20 178 178
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 108 108 90 90 113 113 76 76 36 36 423 423
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 95 80 80 87 87 66 66 84 84 412 412
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 20 36 36 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 68 72 72 72 72 13 13 225 225
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 2 2 16 16 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 98 98 115 115 131 131 101 101 29 29 474 474
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 31 31 29 29 24 24 5 5 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 84 84 102 102 77 77 24 24 354 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 227 227 236 236 124 124 101 101 166 166 854 854
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 14 14 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 39 39 3 3 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 100 100 62 62 78 78 55 55 64 64 359 359
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 32 44 44 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 72 72 55 55 46 46 46 46 40 40 259 259
รวมทั้งหมด 953 953 990 990 780 780 625 625 62 62 684 684 4,094 4,094