ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 277 90 367 321 88 409 307 75 382 369 95 464 89 89 80 28 108 1,443 376 1,819
การออกแบบ 127 6 133 160 160 144 144 204 204 30 30 665 6 671
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 35 35 60 60 65 65 84 84 15 15 259 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 35 35 54 54 42 42 58 58 4 4 193 193
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 57 57 46 46 37 37 62 62 11 11 213 213
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 66 66 65 65 70 70 63 63 13 13 277 277
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 51 51 45 45 44 44 46 46 9 9 195 195
ทล.บ.เซรามิก 15 15 20 20 26 26 17 17 4 4 82 82
ศิลปกรรม 84 84 88 88 75 75 95 95 28 28 370 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 84 84 88 88 75 75 95 95 28 28 370 370
สถาปัตยกรรม 84 84 96 96 93 93 102 102 89 89 37 37 501 501
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 21 21 21 21
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 34 34 31 31 33 33 37 37 31 31 16 16 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 50 50 65 65 60 60 65 65 58 58 298 298
รวมทั้งหมด 277 90 367 321 88 409 307 75 382 369 95 464 89 89 80 28 108 1,443 376 1,819