ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 126 29 155 96 27 123 20 1 21 19 19 6 6 267 57 324
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 118 29 147 74 27 101 10 1 11 202 57 259
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 89 89 53 53 9 9 151 151
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 29 29 27 27 1 1 57 57
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 29 21 21 1 1 51 51
สหวิทยาการ 8 8 22 22 10 10 19 19 6 6 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 8 8 22 22 10 10 19 19 59 59
รวมทั้งหมด 126 29 155 96 27 123 20 1 21 19 19 6 6 267 57 324