ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 55 449 504 60 427 487 26 167 193 16 109 125 1 22 23 158 1,174 1,332
บริหารธุรกิจ 55 241 296 60 260 320 26 79 105 16 43 59 1 16 17 158 639 797
ปวส.การจัดการ 35 35 45 45 6 6 86 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 21 21 1 1 32 32
ปวส.การตลาด 26 26 12 12 8 8 46 46
บธ.บ.การจัดการ 108 108 135 135 54 54 28 28 1 1 326 326
บธ.บ.การตลาด 62 62 47 47 25 25 15 15 149 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 55 55 60 60 26 26 16 16 1 1 158 158
บัญชี 173 173 132 132 38 38 27 27 6 6 376 376
ปวส.การบัญชี 23 23 23 23 2 2 48 48
บช.บ.การบัญชี 150 150 109 109 38 38 27 27 4 4 328 328
ศิลปศาสตร์ 35 35 35 35 50 50 39 39 159 159
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 26 21 21 31 31 21 21 99 99
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 14 14 19 19 18 18 60 60
รวมทั้งหมด 55 449 504 60 427 487 26 167 193 16 109 125 1 22 23 158 1,174 1,332