ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 135 135 179 179 102 102 128 128 12 12 556 556
พืชศาสตร์ 43 43 74 74 27 27 51 51 3 3 198 198
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 7 7 13 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 21 21 61 61 13 13 38 38 1 1 134 134
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12 12 5 5 14 14 13 13 2 2 46 46
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 48 48 85 85 65 65 49 49 5 5 252 252
ปวส.ประมง 7 7 4 4 2 2 13 13
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 10 10 10 2 2 22 22
วท.บ.ประมง 14 14 13 13 15 15 16 16 1 1 59 59
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 17 58 58 50 50 33 33 158 158
อุตสาหกรรมเกษตร 44 44 20 20 10 10 28 28 4 4 106 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3 6 6
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 4 4 23 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 20 17 17 10 10 24 24 71 71
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 4 4 6 6
รวมทั้งหมด 135 135 179 179 102 102 128 128 12 12 556 556