ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 135 135 179 179 102 102 128 128 12 12 556 556
พืชศาสตร์ 43 43 74 74 27 27 51 51 3 3 198 198
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 7 7 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12 12 5 5 14 14 13 13 2 2 46 46
วท.บ.พืชศาสตร์ 21 21 61 61 13 13 38 38 1 1 134 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 48 48 85 85 65 65 49 49 5 5 252 252
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 10 10 10 2 2 22 22
ปวส.ประมง 7 7 4 4 2 2 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 17 58 58 50 50 33 33 158 158
วท.บ.ประมง 14 14 13 13 15 15 16 16 1 1 59 59
อุตสาหกรรมเกษตร 44 44 20 20 10 10 28 28 4 4 106 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 20 17 17 10 10 24 24 71 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 4 4 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 4 4 6 6
รวมทั้งหมด 135 135 179 179 102 102 128 128 12 12 556 556