ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 186 191 377 61 281 342 63 224 287 38 194 232 9 58 67 357 948 1,305
บริหารธุรกิจ 134 60 194 61 111 172 63 66 129 38 65 103 9 36 45 305 338 643
ปวส.การจัดการ 3 3 3 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 13 13 13
บธ.บ.การจัดการ 71 71 71 71 40 40 32 32 6 6 71 149 220
บธ.บ.การตลาด 60 60 40 40 26 26 33 33 14 14 173 173
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 63 61 61 63 63 38 38 9 9 234 234
บัญชี 131 131 110 110 108 108 72 72 16 16 437 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 131 131 110 110 108 108 72 72 14 14 435 435
ศิลปศาสตร์ 52 52 60 60 50 50 57 57 6 6 52 173 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 15 23 23 22 22 26 26 1 1 15 72 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 37 37 37 37 28 28 31 31 5 5 37 101 138
รวมทั้งหมด 186 191 377 61 281 342 63 224 287 38 194 232 9 58 67 357 948 1,305