ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 179 179 25 136 161 24 172 196 29 134 163 45 93 138 123 714 837
บริหารธุรกิจ 96 96 25 53 78 24 73 97 29 56 85 45 68 113 123 346 469
บธ.บ.การจัดการ 51 51 38 38 56 56 51 51 49 49 245 245
บธ.บ.การตลาด 29 29 15 15 17 17 5 5 19 19 85 85
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 16 25 25 24 24 29 29 45 45 123 16 139
บัญชี 68 68 70 70 83 83 60 60 5 5 286 286
บช.บ.การบัญชี 68 68 70 70 83 83 60 60 5 5 286 286
ศิลปศาสตร์ 15 15 13 13 16 16 18 18 20 20 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 13 13 16 16 18 18 20 20 82 82
รวมทั้งหมด 179 179 25 136 161 24 172 196 29 134 163 45 93 138 123 714 837