ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 142 142 39 85 124 50 59 109 42 42 63 63 89 391 480
บริหารธุรกิจ 134 134 39 74 113 50 53 103 27 27 50 50 89 338 427
ปวส.การจัดการ 19 19 13 13 9 9 41 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 14 14 6 6 31 31
บธ.บ.การจัดการ 47 47 47 47 53 53 27 27 35 35 209 209
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 57 57 39 39 50 50 89 57 146
ศิลปศาสตร์ 8 8 11 11 6 6 15 15 13 13 53 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 8 11 11 6 6 15 15 13 13 53 53
รวมทั้งหมด 142 142 39 85 124 50 59 109 42 42 63 63 89 391 480