ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 155 155 241 241 161 161 142 142 201 201 900 900
พืชศาสตร์ 44 44 59 59 46 46 32 32 58 58 239 239
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 19 19 9 9 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 35 35 40 40 46 46 32 32 49 49 202 202
วิทยาศาสตร์ 8 8 11 11 12 12 14 14 17 17 62 62
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 11 11 12 12 14 14 17 17 62 62
สัตวศาสตร์และประมง 68 68 96 96 72 72 59 59 70 70 365 365
ปวส.ประมง 5 5 15 15 9 9 29 29
ปวส.สัตวศาสตร์ 22 22 24 24 14 14 60 60
วท.บ.ประมง 9 9 9 9 14 14 24 24 17 17 73 73
วท.บ.สัตวศาสตร์ 32 32 48 48 58 58 35 35 30 30 203 203
อุตสาหกรรมเกษตร 35 35 75 75 31 31 37 37 56 56 234 234
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 10 10 31 31 21 21 62 62
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 14 14 31 31 22 22 21 21 14 14 102 102
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 10 10 9 9 16 16 18 18 64 64
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 155 155 241 241 161 161 142 142 201 201 900 900