ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 38 1,030 1,068 132 919 1,051 150 958 1,108 104 963 1,067 185 1,048 1,233 609 4,918 5,527
บริหารธุรกิจ 38 721 759 132 588 720 150 548 698 104 585 689 185 595 780 609 3,037 3,646
ปวส.การตลาด 9 9 9 9
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 64 64 60 60 40 40 67 67 58 58 289 289
บธ.บ.การจัดการ 38 208 246 190 190 178 178 213 213 223 223 38 1,012 1,050
บธ.บ.การตลาด 182 182 235 235 238 238 182 182 172 172 1,009 1,009
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 124 124 83 83 92 92 123 123 133 133 555 555
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 135 135 132 132 150 150 104 104 185 185 571 135 706
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 175 175 200 200 249 249 212 212 292 292 1,128 1,128
ปวส.การบัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 175 175 200 200 249 249 212 212 289 289 1,125 1,125
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 134 134 116 116 161 161 166 166 161 161 738 738
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 62 62 109 109 109 109 120 120 400 400
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 58 58 54 54 52 52 57 57 41 41 262 262
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 38 1,030 1,068 132 919 1,051 150 958 1,108 104 963 1,067 185 1,048 1,233 609 4,918 5,527