ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,032 1,032 893 893 637 637 766 766 67 67 1,395 1,395 4,790 4,790
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 131 131 88 88 68 68 98 98 67 67 74 74 526 526
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 31 31 26 26 24 24 33 33 29 29 9 9 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 38 38 16 16 37 37 36 36 62 62 189 189
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 24 24 28 28 28 28 2 2 1 1 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 177 177 179 179 114 114 150 150 415 415 1,035 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 32 32 19 19 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 33 33 21 21 19 19 29 29 46 46 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 73 73 100 100 69 69 103 103 197 197 542 542
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 36 36 23 23 26 26 18 18 30 30 133 133
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 3 3 12 12 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 315 315 332 332 230 230 267 267 474 474 1,618 1,618
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 33 33 5 5 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 95 95 60 60 189 189
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 141 108 108 86 86 112 112 109 109 556 556
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 67 90 90 79 79 84 84 145 145 465 465
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 55 55 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 65 65 71 71 82 82 218 218
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 6 6 18 18 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 120 120 91 91 115 115 128 128 127 127 581 581
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 35 35 26 26 32 32 28 28 29 29 150 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 85 85 65 65 83 83 100 100 98 98 431 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 289 289 203 203 110 110 123 123 305 305 1,030 1,030
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 21 21 34 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 53 53 12 12 2 2 67 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 23 23 3 3 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 156 156 88 88 59 59 77 77 118 118 498 498
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 65 65 67 67 51 51 46 46 86 86 315 315
รวมทั้งหมด 1,032 1,032 893 893 637 637 766 766 67 67 1,395 1,395 4,790 4,790