ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 88 44 132 122 30 152 97 26 123 10 10 25 25 342 100 442
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 88 27 115 115 30 145 75 26 101 278 83 361
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 27 30 30 26 26 83 83
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 58 58 86 86 54 54 198 198
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 30 29 29 21 21 80 80
สหวิทยาการ 17 17 7 7 22 22 10 10 25 25 64 17 81
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 7 7 22 22 10 10 19 19 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 88 44 132 122 30 152 97 26 123 10 10 25 25 342 100 442