ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 150 150 113 113 149 149 101 101 146 146 659 659
พืชศาสตร์ 3 3 34 34 66 66 25 25 57 57 185 185
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 2 2 8 8
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 9 9 5 5 12 12 15 15 41 41
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 17 61 61 13 13 39 39 130 130
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 2 2 1 1 6 6
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 109 109 109 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 86 86 86 86
สัตวศาสตร์และประมง 40 40 66 66 66 66 56 56 228 228
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 8 3 3 11 11
ปวส.ประมง 4 4 3 3 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 15 15 53 53 51 51 33 33 152 152
วท.บ.ประมง 13 13 13 13 15 15 17 17 58 58
อุตสาหกรรมเกษตร 38 38 39 39 17 17 10 10 33 33 137 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 2 2 5 5
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 31 31 15 15 17 17 10 10 23 23 96 96
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 4 4 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 7 7 2 2 4 4 13 13
รวมทั้งหมด 150 150 113 113 149 149 101 101 146 146 659 659