ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 150 150 113 113 149 149 101 101 146 146 659 659
พืชศาสตร์ 3 3 34 34 66 66 25 25 57 57 185 185
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 2 2 8 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 17 61 61 13 13 39 39 130 130
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 9 9 5 5 12 12 15 15 41 41
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 2 2 1 1 6 6
เรียนรวม 109 109 109 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 86 86 86 86
สัตวศาสตร์และประมง 40 40 66 66 66 66 56 56 228 228
ปวส.ประมง 4 4 3 3 7 7
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 8 3 3 11 11
วท.บ.ประมง 13 13 13 13 15 15 17 17 58 58
วท.บ.สัตวศาสตร์ 15 15 53 53 51 51 33 33 152 152
อุตสาหกรรมเกษตร 38 38 39 39 17 17 10 10 33 33 137 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 2 2 5 5
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 4 4 23 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 31 31 15 15 17 17 10 10 23 23 96 96
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 7 7 2 2 4 4 13 13
รวมทั้งหมด 150 150 113 113 149 149 101 101 146 146 659 659