ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 184 190 374 61 279 340 63 221 284 38 194 232 7 38 45 353 922 1,275
บริหารธุรกิจ 133 60 193 61 109 170 63 65 128 38 65 103 7 20 27 302 319 621
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การตลาด 60 60 38 38 26 26 33 33 14 14 171 171
บธ.บ.การจัดการ 70 70 71 71 39 39 32 32 5 5 70 147 217
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 63 61 61 63 63 38 38 7 7 232 232
บัญชี 130 130 110 110 106 106 72 72 13 13 431 431
บช.บ.การบัญชี 130 130 110 110 106 106 72 72 13 13 431 431
ศิลปศาสตร์ 51 51 60 60 50 50 57 57 5 5 51 172 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 15 23 23 22 22 26 26 1 1 15 72 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 36 36 37 37 28 28 31 31 4 4 36 100 136
รวมทั้งหมด 184 190 374 61 279 340 63 221 284 38 194 232 7 38 45 353 922 1,275