ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 56 85 141 39 74 113 2 28 30 42 42 27 27 97 256 353
บริหารธุรกิจ 56 77 133 39 66 105 2 22 24 27 27 14 14 97 206 303
ปวส.การจัดการ 19 19 11 11 7 7 37 37
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 10 10 3 3 24 24
บธ.บ.การจัดการ 47 47 45 45 22 22 27 27 4 4 145 145
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 56 56 39 39 2 2 97 97
ศิลปศาสตร์ 8 8 8 8 6 6 15 15 13 13 50 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 8 8 8 6 6 15 15 13 13 50 50
รวมทั้งหมด 56 85 141 39 74 113 2 28 30 42 42 27 27 97 256 353