ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 123 123 48 48 74 74 14 14 1 1 25 25 285 285
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 95 95 19 19 74 74 14 14 1 1 203 203
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 30 11 11 26 26 8 8 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 2 2 22 22 1 1 58 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 6 6 26 26 5 5 1 1 70 70
วิศวกรรมเครื่องกล 28 28 29 29 25 25 82 82
ปวส.ช่างยนต์ 28 28 29 29 25 25 82 82
รวมทั้งหมด 123 123 48 48 74 74 14 14 1 1 25 25 285 285