ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 61 333 394 50 418 468 40 250 290 25 159 184 10 36 46 186 1,196 1,382
บริหารธุรกิจ 61 198 259 50 259 309 40 110 150 25 73 98 10 19 29 186 659 845
ปวส.การจัดการ 26 26 33 33 5 5 64 64
ปวส.การตลาด 17 17 25 25 2 2 44 44
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 14 9 9 4 4 27 27
บธ.บ.การจัดการ 91 91 132 132 79 79 51 51 5 5 358 358
บธ.บ.การตลาด 50 50 60 60 31 31 22 22 3 3 166 166
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 61 61 50 50 40 40 25 25 10 10 186 186
บัญชี 120 120 135 135 105 105 36 36 12 12 408 408
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 120 120 115 115 105 105 36 36 12 12 388 388
ศิลปศาสตร์ 15 15 24 24 35 35 50 50 5 5 129 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 17 17 21 21 31 31 4 4 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 14 14 19 19 1 1 47 47
รวมทั้งหมด 61 333 394 50 418 468 40 250 290 25 159 184 10 36 46 186 1,196 1,382