ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 171 889 1,060 128 903 1,031 150 878 1,028 98 930 1,028 155 457 612 702 4,057 4,759
บริหารธุรกิจ 171 582 753 128 589 717 150 469 619 98 568 666 155 231 386 702 2,439 3,141
ปวส.การตลาด 3 3 3 3
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 65 65 62 62 40 40 67 67 27 27 261 261
บธ.บ.การจัดการ 38 203 241 190 190 142 142 203 203 69 69 38 807 845
บธ.บ.การตลาด 181 181 234 234 195 195 179 179 67 67 856 856
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 125 125 83 83 92 92 119 119 65 65 484 484
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 133 133 128 128 150 150 98 98 155 155 664 664
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 173 173 199 199 248 248 196 196 188 188 1,004 1,004
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1
บช.บ.การบัญชี 173 173 199 199 248 248 196 196 187 187 1,003 1,003
ศิลปศาสตร์ 134 134 115 115 161 161 166 166 38 38 614 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 62 62 109 109 109 109 21 21 301 301
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 58 58 53 53 52 52 57 57 17 17 237 237
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 171 889 1,060 128 903 1,031 150 878 1,028 98 930 1,028 155 457 612 702 4,057 4,759