ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 51 51 40 40 39 39 39 39 10 10 179 179
วิทยาศาสตร์ 25 25 18 18 16 16 25 25 7 7 91 91
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 25 18 18 16 16 25 25 6 6 90 90
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 26 26 22 22 23 23 14 14 3 3 88 88
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 26 26 26 26
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 22 22 23 23 14 14 3 3 62 62
รวมทั้งหมด 51 51 40 40 39 39 39 39 10 10 179 179