ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 106 27 133 122 30 152 96 26 122 10 10 11 11 345 83 428
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 89 27 116 115 30 145 74 26 100 278 83 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 59 59 86 86 53 53 198 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 27 30 30 26 26 83 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 30 29 29 21 21 80 80
สหวิทยาการ 17 17 7 7 22 22 10 10 11 11 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 7 7 22 22 10 10 8 8 47 47
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 106 27 133 122 30 152 96 26 122 10 10 11 11 345 83 428