ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 147 147 110 110 137 137 95 95 77 77 566 566
พืชศาสตร์ 3 3 32 32 65 65 23 23 33 33 156 156
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 1 1 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 17 60 60 13 13 24 24 114 114
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 5 5 10 10 7 7 30 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 1 1 1 1 5 5
เรียนรวม 107 107 107 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 40 40 55 55 62 62 38 38 195 195
ปวส.ประมง 4 4 1 1 5 5
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 8 2 2 10 10
วท.บ.ประมง 13 13 11 11 14 14 10 10 48 48
วท.บ.สัตวศาสตร์ 15 15 44 44 48 48 25 25 132 132
อุตสาหกรรมเกษตร 37 37 38 38 17 17 10 10 6 6 108 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 2 2 21 21
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 30 14 14 17 17 10 10 1 1 72 72
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 7 7 2 2 2 2 11 11
รวมทั้งหมด 147 147 110 110 137 137 95 95 77 77 566 566