ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 118 118 32 32 151 151 301 301
วิศวกรรมเครื่องกล 20 20 7 7 63 63 90 90
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 7 7 10 10 25 25
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 49 49 49 49
วิศวกรรมไฟฟ้า 68 68 16 16 45 45 129 129
ปวส.ไฟฟ้า 16 16 16 16 32 32
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 45 45
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 52 52
วิศวกรรมอุตสาหการ 30 30 9 9 43 43 82 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 17 17 9 9 1 1 27 27
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 42 42 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
รวมทั้งหมด 118 118 32 32 151 151 301 301