ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 810 810 648 648 409 409 286 286 11 11 156 156 2,320 2,320
วิศวกรรมเครื่องกล 172 172 172 172 104 104 41 41 23 23 512 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 8 8 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 36 36 3 3 78 78
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 40 31 31 36 36 8 8 115 115
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 64 64 68 68 33 33 12 12 236 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 348 348 243 243 174 174 123 123 2 2 27 27 917 917
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 34 34 97 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 30 24 24 1 1 55 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 28 25 25 2 2 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 36 36 2 2 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 48 50 50 29 29 29 29 11 11 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 92 67 67 73 73 42 42 10 10 284 284
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 44 45 45 16 16 3 3 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 142 142 96 96 56 56 58 58 82 82 434 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 74 74 37 37 17 17 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 68 68 59 59 56 56 58 58 65 65 306 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 137 137 75 75 64 64 9 9 24 24 457 457
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 35 35 1 1 73 73
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 23 23 13 13 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 34 20 20 13 13 6 6 9 9 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 54 59 59 62 62 58 58 10 10 243 243
รวมทั้งหมด 810 810 648 648 409 409 286 286 11 11 156 156 2,320 2,320