ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 13 12 12 29 29 18 18 4 4 76 76
การออกแบบ 13 13 12 12 29 29 18 18 4 4 76 76
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 13 13 12 12 29 29 18 18 4 4 76 76
รวมทั้งหมด 13 13 12 12 29 29 18 18 4 4 76 76