ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 144 144 214 214 101 101 140 140 32 32 631 631
พืชศาสตร์ 7 7 54 54 26 26 32 32 7 7 126 126
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 19 19 3 3 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 35 35 26 26 32 32 4 4 97 97
เรียนรวม 73 73 73 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 73 73 73 73
วิทยาศาสตร์ 8 8 11 11 12 12 14 14 45 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 11 11 12 12 14 14 45 45
สัตวศาสตร์และประมง 25 25 87 87 43 43 59 59 7 7 221 221
ปวส.ประมง 5 5 13 13 5 5 23 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 20 20 19 19 39 39
วท.บ.ประมง 9 9 4 4 24 24 37 37
วท.บ.สัตวศาสตร์ 46 46 39 39 35 35 2 2 122 122
อุตสาหกรรมเกษตร 31 31 62 62 20 20 35 35 18 18 166 166
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 9 9 22 22 3 3 34 34
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 12 12 27 27 12 12 20 20 5 5 76 76
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 10 10 8 8 15 15 8 8 51 51
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 144 144 214 214 101 101 140 140 32 32 631 631