ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 128 884 1,012 118 864 982 120 740 860 90 891 981 102 279 381 558 3,658 4,216
บริหารธุรกิจ 128 596 724 118 565 683 120 390 510 90 550 640 102 135 237 558 2,236 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 68 68 58 58 39 39 66 66 14 14 245 245
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 520 520 520 520
บธ.บ.การจัดการ 188 188 105 105 197 197 37 37 527 527
บธ.บ.การตลาด 222 222 182 182 172 172 38 38 614 614
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 77 77 64 64 115 115 45 45 301 301
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 128 128 118 118 120 120 90 90 102 102 558 558
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 166 166 188 188 191 191 175 175 128 128 848 848
บช.บ.การบัญชี 166 166 188 188 191 191 175 175 128 128 848 848
ศิลปศาสตร์ 122 122 111 111 159 159 166 166 16 16 574 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 60 108 108 109 109 13 13 290 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 54 54 51 51 51 51 57 57 3 3 216 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 128 884 1,012 118 864 982 120 740 860 90 891 981 102 279 381 558 3,658 4,216