ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 970 970 858 858 621 621 652 652 66 66 658 658 3,825 3,825
วิศวกรรมเครื่องกล 156 156 173 173 108 108 141 141 207 207 785 785
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31 14 14 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 26 19 19 17 17 28 28 26 26 116 116
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 23 23 23 23 18 18 20 20 112 112
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 67 99 99 68 68 95 95 89 89 418 418
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 1 1 8 8 13 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 360 360 356 356 241 241 223 223 35 35 259 259 1,474 1,474
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 32 32 3 3 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 32 94 94 12 12 138 138
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 15 15 36 36 35 35 46 46 169 169
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 86 86 78 78 71 71 92 92 388 388
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 137 101 101 84 84 62 62 36 36 420 420
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 64 54 54 27 27 145 145
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 15 15 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 141 141 113 113 137 137 139 139 29 29 60 60 619 619
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 24 24 33 33 29 29 8 8 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 24 24 32 32 28 28 6 6 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 80 64 64 81 81 78 78 46 46 349 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 313 313 216 216 135 135 149 149 2 2 132 132 947 947
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 9 9 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 51 10 10 61 61
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 24 24 28 28 27 27 2 2 1 1 120 120
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 61 64 64 50 50 46 46 51 51 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 83 83 57 57 76 76 69 69 433 433
รวมทั้งหมด 970 970 858 858 621 621 652 652 66 66 658 658 3,825 3,825