ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 970 970 858 858 621 621 652 652 66 66 658 658 3,825 3,825
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 127 127 86 86 67 67 96 96 66 66 55 55 497 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 24 24 33 33 29 29 8 8 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 15 15 36 36 35 35 46 46 169 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 24 24 28 28 27 27 2 2 1 1 120 120
วิศวกรรมเครื่องกล 156 156 173 173 108 108 141 141 207 207 785 785
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31 14 14 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 26 19 19 17 17 28 28 26 26 116 116
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 67 99 99 68 68 95 95 89 89 418 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 23 23 23 23 18 18 20 20 112 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 1 1 8 8 13 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 301 301 319 319 226 226 187 187 213 213 1,246 1,246
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 32 32 3 3 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 32 94 94 12 12 138 138
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 137 101 101 84 84 62 62 36 36 420 420
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 86 86 78 78 71 71 92 92 388 388
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 64 54 54 27 27 145 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 15 15 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 111 111 88 88 113 113 106 106 52 52 470 470
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 24 24 32 32 28 28 6 6 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 80 64 64 81 81 78 78 46 46 349 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 275 275 192 192 107 107 122 122 131 131 827 827
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 9 9 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 51 10 10 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 83 83 57 57 76 76 69 69 433 433
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 61 64 64 50 50 46 46 51 51 272 272
รวมทั้งหมด 970 970 858 858 621 621 652 652 66 66 658 658 3,825 3,825