ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 49 336 385 50 411 461 20 168 188 24 157 181 4 23 27 147 1,095 1,242
บริหารธุรกิจ 49 207 256 50 253 303 20 77 97 24 71 95 4 16 20 147 624 771
ปวส.การจัดการ 26 26 32 32 5 5 63 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 22 9 9 4 4 35 35
ปวส.การตลาด 17 17 24 24 2 2 43 43
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 142 142 142 142
บธ.บ.การจัดการ 129 129 58 58 49 49 3 3 239 239
บธ.บ.การตลาด 59 59 19 19 22 22 2 2 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 49 49 50 50 20 20 24 24 4 4 147 147
บัญชี 115 115 134 134 56 56 36 36 6 6 347 347
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 115 115 115 115 56 56 36 36 6 6 328 328
ศิลปศาสตร์ 14 14 24 24 35 35 50 50 1 1 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 17 17 21 21 31 31 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 14 14 19 19 1 1 47 47
รวมทั้งหมด 49 336 385 50 411 461 20 168 188 24 157 181 4 23 27 147 1,095 1,242