ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 270 270 175 175 238 238 251 251 103 103 50 50 1,087 1,087
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 16 33 33 24 24 8 8 81 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 16 11 11 16 16 8 8 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 22 22 8 8 30 30
วิศวกรรมไฟฟ้า 187 187 66 66 121 121 76 76 15 15 6 6 471 471
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 94 94 63 63 99 99 63 63 3 3 5 5 327 327
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 36 3 3 9 9 13 13 12 12 1 1 74 74
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 57 57 13 13 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 39 39 56 56 48 48 88 88 46 46 33 33 310 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 39 56 56 48 48 88 88 46 46 33 33 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 44 44 53 53 53 53 54 54 18 18 3 3 225 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 8 8 20 20 16 16 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 44 44 39 39 45 45 34 34 2 2 3 3 167 167
รวมทั้งหมด 270 270 175 175 238 238 251 251 103 103 50 50 1,087 1,087