ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 810 810 648 648 446 446 338 338 106 106 50 50 2,398 2,398
วิศวกรรมเครื่องกล 172 172 172 172 113 113 64 64 7 7 8 8 536 536
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 6 6 2 2 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 36 36 3 3 78 78
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 40 31 31 36 36 19 19 2 2 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 64 64 68 68 43 43 5 5 8 8 247 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 348 348 243 243 177 177 137 137 20 20 10 10 935 935
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 34 34 97 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 30 24 24 1 1 55 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 28 25 25 2 2 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 36 36 2 2 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 48 50 50 29 29 37 37 9 9 6 6 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 92 67 67 73 73 44 44 6 6 4 4 286 286
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 44 45 45 20 20 3 3 112 112
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 142 142 96 96 68 68 63 63 44 44 28 28 441 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 74 74 37 37 12 12 5 5 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 68 68 59 59 56 56 58 58 44 44 28 28 313 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 137 137 88 88 74 74 35 35 4 4 486 486
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 35 35 1 1 73 73
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 23 23 12 12 1 1 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 34 20 20 13 13 6 6 9 9 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 54 59 59 62 62 67 67 26 26 4 4 272 272
รวมทั้งหมด 810 810 648 648 446 446 338 338 106 106 50 50 2,398 2,398