ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 26 150 176 24 187 211 21 103 124 17 133 150 3 18 21 91 591 682
บริหารธุรกิจ 26 51 77 24 103 127 21 60 81 17 74 91 3 2 5 91 290 381
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 51 51 51 51
บธ.บ.การจัดการ 52 52 22 22 41 41 1 1 116 116
บธ.บ.การตลาด 51 51 38 38 33 33 1 1 123 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 26 26 24 24 21 21 17 17 3 3 91 91
บัญชี 99 99 84 84 43 43 46 46 4 4 276 276
บช.บ.การบัญชี 99 99 84 84 43 43 46 46 4 4 276 276
ศิลปศาสตร์ 13 13 12 12 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 12 12 25 25
รวมทั้งหมด 26 150 176 24 187 211 21 103 124 17 133 150 3 18 21 91 591 682