ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 810 810 648 648 446 446 338 338 106 106 50 50 2,398 2,398
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 117 117 94 94 76 76 61 61 13 13 361 361
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 36 36 2 2 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 34 20 20 13 13 6 6 9 9 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 40 31 31 36 36 19 19 2 2 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 132 132 141 141 77 77 45 45 5 5 8 8 408 408
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 6 6 2 2 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 36 36 3 3 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 64 64 68 68 43 43 5 5 8 8 247 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 305 305 200 200 150 150 101 101 18 18 10 10 784 784
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 30 24 24 1 1 55 55
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 34 34 97 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 28 25 25 2 2 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 92 67 67 73 73 44 44 6 6 4 4 286 286
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 48 50 50 29 29 37 37 9 9 6 6 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 44 45 45 20 20 3 3 112 112
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 142 142 96 96 68 68 63 63 44 44 28 28 441 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 74 74 37 37 12 12 5 5 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 68 68 59 59 56 56 58 58 44 44 28 28 313 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 114 114 117 117 75 75 68 68 26 26 4 4 404 404
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 23 23 12 12 1 1 59 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 35 35 1 1 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 54 59 59 62 62 67 67 26 26 4 4 272 272
รวมทั้งหมด 810 810 648 648 446 446 338 338 106 106 50 50 2,398 2,398