ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 144 144 214 214 120 120 142 142 25 25 5 5 650 650
พืชศาสตร์ 7 7 54 54 33 33 33 33 7 7 1 1 135 135
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 19 19 1 1 1 1 1 1 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 35 35 32 32 32 32 6 6 1 1 106 106
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 73 73 73 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 73 73 73 73
วิทยาศาสตร์ 8 8 11 11 12 12 14 14 45 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 11 11 12 12 14 14 45 45
สัตวศาสตร์และประมง 25 25 87 87 49 49 59 59 3 3 223 223
ปวส.ประมง 5 5 13 13 4 4 1 1 23 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 20 20 19 19 39 39
วท.บ.ประมง 9 9 4 4 24 24 37 37
วท.บ.สัตวศาสตร์ 46 46 41 41 35 35 2 2 124 124
อุตสาหกรรมเกษตร 31 31 62 62 26 26 36 36 15 15 4 4 174 174
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 9 9 22 22 2 2 1 1 34 34
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 12 12 27 27 14 14 20 20 2 2 4 4 79 79
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 10 10 8 8 15 15 13 13 56 56
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 144 144 214 214 120 120 142 142 25 25 5 5 650 650