ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 118 118 45 45 81 81 14 14 258 258
วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 33 33 33 33 5 5 130 130
ปวส.ช่างยนต์ 28 28 27 27 7 7 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 31 6 6 26 26 5 5 68 68
วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 10 10 26 26 8 8 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 10 10 26 26 8 8 72 72
วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 2 2 22 22 1 1 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 2 2 22 22 1 1 56 56
รวมทั้งหมด 118 118 45 45 81 81 14 14 258 258