ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 970 970 857 857 734 734 701 701 438 438 260 260 3,960 3,960
วิศวกรรมเครื่องกล 156 156 173 173 183 183 152 152 98 98 63 63 825 825
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31 9 9 5 5 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 26 19 19 17 17 28 28 24 24 10 10 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 23 23 23 23 18 18 13 13 7 7 112 112
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 3 3 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 67 99 99 68 68 95 95 57 57 46 46 432 432
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 1 1 6 6 3 3 4 4 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 360 360 355 355 273 273 253 253 172 172 118 118 1,531 1,531
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 32 32 2 2 1 1 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 32 93 93 9 9 3 3 137 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 15 15 36 36 35 35 46 46 169 169
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 19 19 3 3 6 6 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 86 86 78 78 84 84 58 58 55 55 422 422
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 137 101 101 84 84 64 64 31 31 10 10 427 427
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 64 55 55 34 34 7 7 160 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 2 2 7 7 8 8 26 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 141 141 113 113 137 137 141 141 70 70 28 28 630 630
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 24 24 33 33 29 29 8 8 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 24 24 32 32 28 28 5 5 2 2 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 80 64 64 81 81 80 80 36 36 18 18 359 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 313 313 216 216 141 141 155 155 98 98 51 51 974 974
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 51 10 10 61 61
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 24 24 28 28 28 28 2 2 1 1 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 61 64 64 50 50 46 46 42 42 24 24 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 83 83 57 57 76 76 54 54 26 26 444 444
รวมทั้งหมด 970 970 857 857 734 734 701 701 438 438 260 260 3,960 3,960