ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 970 970 857 857 734 734 701 701 438 438 260 260 3,960 3,960
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 127 127 86 86 67 67 97 97 66 66 55 55 498 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 24 24 33 33 29 29 8 8 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 15 15 36 36 35 35 46 46 169 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 24 24 28 28 28 28 2 2 1 1 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 156 156 173 173 183 183 152 152 98 98 63 63 825 825
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31 9 9 5 5 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 26 19 19 17 17 28 28 24 24 10 10 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 23 23 23 23 18 18 13 13 7 7 112 112
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 3 3 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 67 99 99 68 68 95 95 57 57 46 46 432 432
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 1 1 6 6 3 3 4 4 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 301 301 318 318 258 258 217 217 137 137 72 72 1,303 1,303
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 32 32 2 2 1 1 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 32 93 93 9 9 3 3 137 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 137 101 101 84 84 64 64 31 31 10 10 427 427
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 19 19 3 3 6 6 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 86 86 78 78 84 84 58 58 55 55 422 422
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 64 55 55 34 34 7 7 160 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 2 2 7 7 8 8 26 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 111 111 88 88 113 113 108 108 41 41 20 20 481 481
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 80 64 64 81 81 80 80 36 36 18 18 359 359
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 24 24 32 32 28 28 5 5 2 2 122 122
วิศวกรรมอุตสาหการ 275 275 192 192 113 113 127 127 96 96 50 50 853 853
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 51 10 10 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 61 64 64 50 50 46 46 42 42 24 24 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 83 83 57 57 76 76 54 54 26 26 444 444
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 970 970 857 857 734 734 701 701 438 438 260 260 3,960 3,960