ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 101 27 128 116 28 144 96 26 122 10 10 8 8 1 1 332 81 413
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 89 27 116 110 28 138 74 26 100 273 81 354
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 27 28 28 26 26 81 81
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 59 59 82 82 53 53 194 194
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 30 28 28 21 21 79 79
สหวิทยาการ 12 12 6 6 22 22 10 10 8 8 1 1 59 59
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 6 6 22 22 10 10 8 8 46 46
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 12 12 12 12
รวมทั้งหมด 101 27 128 116 28 144 96 26 122 10 10 8 8 1 1 332 81 413