ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 49 336 385 50 411 461 23 233 256 24 161 185 3 13 16 1 1 150 1,154 1,304
บริหารธุรกิจ 49 207 256 50 253 303 23 94 117 24 75 99 3 5 8 1 1 150 634 784
ปวส.การจัดการ 26 26 32 32 5 5 63 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 22 9 9 3 3 1 1 35 35
ปวส.การตลาด 17 17 24 24 1 1 1 1 43 43
บธ.บ.การจัดการ 129 129 66 66 51 51 3 3 249 249
บธ.บ.การตลาด 59 59 19 19 22 22 2 2 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 49 49 50 50 23 23 24 24 3 3 1 1 150 150
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 142 142 142 142
บัญชี 115 115 134 134 104 104 36 36 6 6 395 395
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 115 115 115 115 104 104 36 36 6 6 376 376
ศิลปศาสตร์ 14 14 24 24 35 35 50 50 2 2 125 125
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 17 17 21 21 31 31 1 1 78 78
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 14 14 19 19 1 1 47 47
รวมทั้งหมด 49 336 385 50 411 461 23 233 256 24 161 185 3 13 16 1 1 150 1,154 1,304