ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 115 115 31 31 129 129 15 15 290 290
วิศวกรรมเครื่องกล 20 20 7 7 49 49 12 12 88 88
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 7 7 10 10 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 7 7 46 46
วิศวกรรมไฟฟ้า 66 66 15 15 45 45 126 126
ปวส.ไฟฟ้า 15 15 15 15 30 30
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 45 45
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 51 51 51 51
วิศวกรรมอุตสาหการ 29 29 9 9 35 35 3 3 76 76
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 16 9 9 1 1 26 26
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 34 34 3 3 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
รวมทั้งหมด 115 115 31 31 129 129 15 15 290 290