ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 148 173 24 185 209 14 97 111 16 133 149 2 5 7 81 568 649
บริหารธุรกิจ 25 50 75 24 101 125 14 60 74 16 74 90 2 1 3 81 286 367
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 50 50 50 50
บธ.บ.การจัดการ 50 50 22 22 41 41 1 1 114 114
บธ.บ.การตลาด 51 51 38 38 33 33 122 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 25 24 24 14 14 16 16 2 2 81 81
บัญชี 98 98 84 84 37 37 46 46 265 265
บช.บ.การบัญชี 98 98 84 84 37 37 46 46 265 265
ศิลปศาสตร์ 13 13 4 4 17 17
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 4 4 17 17
รวมทั้งหมด 25 148 173 24 185 209 14 97 111 16 133 149 2 5 7 81 568 649